Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Gốm   |    Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại: Sản lượng điện tăng trên 12%   |    Tuyến đường tránh nối các quốc lộ 18 và 37: Tạo "cửa mở" cho Chí Linh phát triển   |    Công ty TNHH Nhôm Đông Á: Phấn đấu tăng 12% lượng hàng xuất khẩu   |    Tạc tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 4 tấn ở chùa Côn Sơn   |    Cuối năm giao thông bát nháo   |    Nhóm thủy thủ trộm than Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại sa lưới   |    Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2019 và tiếp nhận các tổ chức cơ sở đoàn   |    Chí Linh: Cao điểm về chấn chỉnh trật tự đô thị   |    Công an thị xã Chí Linh: Phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự   |    Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đề nghị bổ sung thêm tổ máy nhiệt điện đốt than 600 MW vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia   |    Xây dựng nhà máy sản xuất đồ dùng nhựa ở khu công nghiệp Cộng Hòa   |    Tỉnh Hải Dương dần hình thành mạng lưới đô thị bền vững   |    CHÍNH THỨC: Từ 01.3.2019 thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương   |    Thị xã Chí Linh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2019   |    Chí Linh phát triển trồng rau theo chuỗi   |    Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập thành phố Chí Linh tại Phiên họp thứ 30   |    Chí Linh xây dựng phương án chống hạn cho 3 hồ   |    Chí Linh đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân   |    Đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải trong trang trại chăn nuôi   |   

Bộ Xây dựng góp ý về việc đánh giá phân loại đô thị loại III thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thứ hai - 29/10/2018 10:11 - 334 lượt xem
Một góc thị xã Chí Linh.
Một góc thị xã Chí Linh.
Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị Bộ Xây dựng rà soát phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với 06 khu vực dự kiến thành lập phường Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức và Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo Bộ Xây dựng, về thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc rà soát, đánh giá phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh và đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ Đề án đánh giá bao gồm thuyết minh và các phụ lục văn bản, số liệu liên quan đến các tiêu chí đánh giá được quy định tại Phụ lục 1, 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13).

Về đánh giá tính pháp lý của đề xuất, thị xã Chí Linh được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại III tại Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 25/6/2015 (phạm vi đánh giá gồm 08 phường: Phả Lại, Văn An, Sao Đỏ, Chí Minh, Thái Học, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Bến Tắm và 12 xã). Theo dự kiến thị xã Chí Linh đề xuất đề án thành lập thành phố Chí Linh gồm: 14 phường (mở rộng nội thị với việc chuyển 07 xã thành 06 phường, trong đó xã Kênh Giang sáp nhập với xã Văn Đức để thành lập thành 01 phường) và 5 xã (ngoại thị).

Đối chiếu với quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị việc “Đánh giá phân loại đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập đô thị trong tương lai là một trong những cơ sở để thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị”; Căn cứ Công văn số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới hành chính gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đề xuất đánh giá thị xã Chí Linh đạt tiêu chuẩn đô thị loại III (mở rộng khu vực nội thị) và nâng cấp trở thành TP Chí Linh trực thuộc tỉnh Hải Dương là phù hợp với Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 (Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020); Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); Quy hoạch chung thị xã Chí Linh (Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh (Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030).

Về tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng áp dụng đối với 06 khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, căn cứ theo Khoản 4, Điều 14 và hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 06 khu vực dự kiến thành lập phường: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức (và Kênh Giang), Đồng Lạc, Tân Dân và Cổ Thành đã đạt 11/12 tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường thuộc đô thị loại III. Tiêu chuẩn không đạt là tiêu chuẩn về tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật. Cụ thể như sau:

Về đánh giá rà soát đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, phạm vi đánh giá bao gồm: Toàn bộ diện tích tự nhiên của thị xã Chí Linh 282,02 km2; khu vực nội thị gồm 08 phường, 06 khu vực dự kiến thành lập phường (gồm các xã: Hoàng Tiến; An Lạc; Văn Đức và Kênh Giang; Đồng Lạc; Tân Dân; Cổ Thành) và khu vực ngoại thị (gồm 05 xã: Hưng Đạo; Lê Lợi; Bắc An; Hoàng Hoa Thám; Nhân Huệ).

Đánh giá rà soát phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại III: Căn cứ báo cáo rà soát của UBND tỉnh Hải Dương; đối chiếu với các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với kết quả đánh giá rà soát của UBND tỉnh Hải Dương về 5 tiêu chí phân loại đô thị loại III đối với thị xã Chí Linh.

Trong quá trình xem xét hồ sơ và khảo sát tại thực địa, Bộ Xây dựng đánh giá thị xã Chí Linh đạt 55/59 tiêu chuẩn, 04/59 tiêu chuẩn chưa đạt, gồm: mật độ dân số trung bình toàn đô thị; diện tích sàn nhà ở bình quân; tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 14, hướng dẫn tại Phụ lục 02 và các quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, 06 khu vực dự kiến thành lập phường: Hoàng Tiến, An Lạc, Văn Đức và Kênh Giang, Đồng Lạc, Tân Dân, Cổ Thành về cơ bản đã đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường trực thuộc đô thị loại III; thị xã Chí Linh (với dự kiến mở rộng khu vực nội thị thêm 06 phường) cơ bản đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị loại III.

Khu vực 07 xã dự kiến thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh có quy mô diện tích rộng, tập trung nhiều cụm công nghiệp. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục rà soát các dự án đang triển khai trên địa bàn, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án nâng cấp, bổ sung các công trình dịch vụ công cộng đô thị, đảm bảo việc xử lý nước thải, rác thải trong các cụm công nghiệp và khu vực nội thị dự kiến mở rộng. Giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan để làm tiền đề thành lập thành phố Chí Linh tương xứng với vai trò là trung tâm hành chính, chính trí, kinh tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, lịch sử văn hóa phía Bắc tỉnh Hải Dương.

Huyền Trang (Báo điện tử Xây dựng)

© Chí Linh quê tôi: Tin tức của Người Chí Linh
Ghi rõ nguồn "Chí Linh quê tôi" hoặc "http://chilinhquetoi.com" và dẫn đến URL nguồn tin khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Chí Linh quê tôi tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động bởi chương trình máy tính với sự hỗ trợ của Google Alerts, Skydoor & Baomoi. Tiêu đề và nội dung một số bài viết được Chí Linh quê tôi biên tập cho phù hợp. Link bài viết gốc được đính kèm dạng URL ở phần tác giả cuối mỗi bài viết.
Chí Linh quê tôi do Hội đồng hương Người Chí Linh tại Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ Du lịch Hải Dương
Bài viết được xem nhiều

CẨM NANG DU LỊCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC
CẨM NANG DU LỊCH HẢI DƯƠNG
DI TÍCH, DANH THẮNG, LỄ HỘI Ở CHÍ LINH
QUY HOẠCH THỊ XÃ CHÍ LINH
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
 
Quốc gia truy cập
Flag Counter
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay6,784
  • Tháng hiện tại359,157
  • Tổng lượt truy cập13,032,816
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây